Vykdomi projektai

Projektai

 

ESFIVP I 1

 

ES Projektai: „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“

Pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVLA-K.

Įgyvendinimo laikotarpis 2018-2021

Bendra projekto vertė 1 148 463,53 Eur, o skirtas finansavimas lygus 830 908,20 Eur. Projektas finansuojams iš ES regioninės plėtros fondo.

 

Viena iš galimybių kaip efektyviai naudoti energiją ir prisidėti prie rinkos problemų sprendimo – energetiškai efektyvių sprendimų kūrimas ir komercializacija. Įmonės tikslas - sukurti išmaniąja, integruotą išteklių tiekimo gyvenamai aplinkai sistemą bei šilumos kaupimo įrenginį su integruotomis fazinio virsmo medžiagomis. Projekto metu sukurti produktai atitiks šiuolaikinės rinkos poreikius, spręs prioritetines problemas ir bus sukurti taip, kad patenkintų vartotojų lūkesčius. 

Kuriamas produktas yra skirtas karšto vandens ir elektros tiekimui namų ūkiui. Įrenginys pritaikytas A++ energetinio naudingumo klasės namams. Įrenginyje bus įgyvendintas “viskas viename” sprendimas, kuris integruoja ličio jonų akumuliatorius, saulės elementų prijungimo galimybę, šilumos kaupimo įrenginį su fazinio virsmo medžiagomis (FVM), išteklių tiekimo gyvenamai aplinkai valdymo sistemą („SMART IT”). Planuojamas kurti Įrenginys galės veikti pusiau autonomiškai, t.y. turės galimybę veikti jam atsijungus nuo elektros tinklo. Integruota unikali, intelektuali taupymo sistema leis tinkamai paskirstyti dinamines energijos apkrovas.    

 

Išmani, integruota išteklių gyvenamajai aplinkai tiekimo sistema apjungs ir sinchronizuos visus inžinerinius namo tinklus:

 

 • - Pilnai integruota. Apjungiami visi pastato inžineriniai sprendimai, energijos kaupimas ir AEI;

 • - Optimizuota sistemos kaina lyginant su pavienių įrenginių įsigijimu;

 • - Integruoti sprendimai, kurie didina energijos panaudojimo efektyvumą ir taupo išteklius (fazinio virsmo medžiagos, energijos kaupimas, nuolatinė srovė);

 • - Greitas ir paprastas įdiegimas;

 • - Išgryninti sistemos komponentai, sumodeliuoti  ir optimaliai suderinti atsižvelgiant į vartotojo poreikių, mikroklimato parametrų ir energijos sąnaudų veiklas;

 • - Galimybė valdyti, stebėti, diagnozuoti ir audituoti visas sistemos veiklas;

 • - Sukurtas ir integruotas išmanus gedimų algoritmas;

 • - Integruota energetinių (tame tarpe ir atsinaujinančių) srautų analizė, sistemų derinių energetinis vertinimas, diegiant ir optimizuojant protingą tinklą (“smart grid”);

 • - Komunikacija su išmaniais elektros tinklais ir atitinkamas įrenginių valdymas;

 • - Integruotas intelektualus taupymo  (galios optimizavimo ir dinaminių apkrovų) algoritmas;

 • - Energetiškai efektyvus (A+) ir draugiškas aplinkai.

 

 

AM logo 1

 APVA logotipas be pavadinimo

 "Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas"

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė:  2018-12 iki 2019-11

Klimato kaitos specialioji programa vystomojo bendradarbiavimo projektai

Projektai finansuojami iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų bei tiesiogiai prisideda prie Klimato kaitos švelninimo, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą energijos gamybos srityje.

 

Projekto pagrindinis tikslas – skatinti saulės energetikos vystymąsi Malyje, perduodant Lietuvos patirtį ir žinias. Šiam tikslui Malio sostinėje Bamako universitete ir ligoninėje bus įrengiamos saulės elektrinės ir karšto vandens ruošimo sistemos naudojant aukštos kokybės Lietuvoje pagamintus produktus.  Ant pastatų stogų bus įrengiami fotomoduliai, tiekiantys elektros energiją tiesioginiam vartojimui ir karštam vandeniui ruošti. Bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių galia – 200 kW. Saulės elektrinių gaminama elektros energija ir karštas vanduo bus naudojami šių įstaigų reikmėms, bus patenkinama didžioji dalis pastatų metinio energijos poreikio. Vertinama, kad įgyvendinus projekto veiklas ŠESD emisija bus sumažinta apie 213,18 t CO2 per vienerius metus. 

 

Projekto eiga:

2018 12 06  - pasirašyta finansavimo sutartis.

2019 01 20 - Susitikimas su projekto partneriais Malyje, projekto veiklų pristatymas ir eigos aptarimas. Pasirinktų objektų apžiūra, techninės informacijos projektavimui rinkimas.

2019-07 mėn.  - projektavimo darbų ir rangos pirkimas;

2019-10 mėn.  - įrangos pristatymas;

2019-11 mėn.  -  įrengimo darbai.

AM logo 1

APVA logotipas be pavadinimo

“Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Indijai diegiant saulės energetikos technologijas“

 

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: 2019-06 iki 2020-05

Klimato kaitos specialioji programa vystomojo bendradarbiavimo projektai

Projektai finansuojami iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų bei tiesiogiai prisideda prie Klimato kaitos švelninimo, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą energijos gamybos srityje.

 

 

Energijos poreikis šalyje siekia 5000 trilijonus kWh per metus. Nuo 2008-ųjų Indija yra laikoma antra daugiausia energijos vartojančia šalimi Azijos žemyne, o vartojimo skaičiai numatoma, jog augs 4.2% iki 2035-ųjų. Saulė Indijoje šviečia iki 300 dienų per metus. Pagrindinis energijos šaltinis - akmens anglis (55%). Šalies atsinaujinančios energijos potencialas lygus 150GW ir tik 14% šio potencialo šiuo metu yra įgyvendinama. Skirtinguose Indijos regionuose yra pastebimas atotrūkis tarp energijos paklausos ir pasiūlos. Dėl pasiūlos trūkumo šalyje neretai nutrūksta elektros tiekimas. Projekto tikslui Pantnagar mieste, Udham Singh Nagar apylinkėje esančiame universitete bus įrengiama saulės elektrinė. Be elektrinės bus įrengtas ir energijos gamybos monitoringo sistemos, leisiančios stebėti įrenginių efektyvumą bei įvertinti projekto rezultatus.

Projekto pagrindinis tikslas – skatinti saulės energetikos vystymąsi Indijoje, perduodant Lietuvos patirtį ir žinias. Projekto objektas yra Govind Ballabh Pant Agriculture&Technology (agrokultūros ir technologijų) universitetas. Šios įstaigos teritorijoje bus įrengiami fotomoduliai, teiksiantys elektros energiją tiesioginiam vartojimui. Bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių galia – 250 kW. Saulės elektrinių gaminama elektros energija bus naudojama įstaigos reikmėms, planuojama, jog bus patenkinama didžioji dalis pastato metinio energijos poreikio.

Projekto metu bus įdiegtos atsinaujinančius išteklius naudojančios energijos gamybos technologijos, projekto rezultatai prisidės prie ŠESD emisijos mažinimo regione ir turės tiesioginį ilgalaikį teigiamą poveikį energijos vartojimo efektyvumui pasirinktame objekte. Vertinama, kad įgyvendinus projekto veiklas ŠESD emisija bus sumažinta apie 352,56 t CO2 per vienerius metus.

 

Projekto eiga:

2019 06  - pasirašyta finansavimo sutartis.

2019 07 - Planuojamas susitikimas su projekto partneriais Indijoje, projekto veiklų pristatymas ir eigos aptarimas. Pasirinktų objektų apžiūra, techninės informacijos projektavimui rinkimas.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „innoconnect“

 

“MTEP veiklų, reikalingų sukurti integralaus išteklių tiekimo gyvenamajai aplinkai įrenginius, vykdymas“

UAB „Saulės grąža“ 2019 m. balandžio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą UAB „Saulės grąža“: „MTEP veiklų, reikalingų sukurti integralaus išteklių tiekimo gyvenamajai aplinkai įrenginius, vykdymas“ (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0080), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis
pagal priemonę „InoConnect“.​
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. balandžio mėn. – 2020 m. liepos mėn.
Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 10 000,00 Eur.
Projektas finansuojamas iš Euporos regioninės plėtros fondo.

 

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvių, apie kurias informaciją teikia E]T organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose tarptautinėse ES MTEPI programose (SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant i tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena ES MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų įvardintų iniciatyvų (programų), kurios skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius saulės energijos įrenginiais ir jų naudojimo šilumos ir vėsos gamybai, bei valdymo technologijomis, galimybes. Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą — teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį
partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.